Opłaty
notarialne

Wysokość opłat za poszczególne czynności notarialne określona została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.). Rozporządzenie to określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Wskazane w tym akcie wykonawczym maksymalne stawki zostają powiększone o obowiązującą w chwili dokonania czynności stawkę podatku od towaru i usług.

W przypadku niektórych czynności notarialnych notariusz – poza opłatą (taksą) notarialną zobowiązany jest także pobrać gotówkę oraz przekazać właściwym organom państwowym określone kwoty na poczet podatków lub opłat sądowych (tak np. opłata sądowa od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn).

Czynności
notarialne

Do najbardziej charakterystycznych czynności, które dokonywane są przy udziale i w obecności notariusza należą czynności prawne sporządzane w formie aktu notarialnego. Akt taki sporządzany jest przez notariusza wtedy, gdy jest to wymagane przepisem prawa lub gdy taka jest wola stron. W niektórych przypadkach zachowanie przez strony czynności prawnej formy aktu notarialnego warunkuje ważność dokonywanej czynności (tak np. przeniesienie własności nieruchomości – art. 158 k.c.; podobnie – akty założycielskie spółek kapitałowych prawa handlowego; wymóg formy notarialnej przewidziany jest też w wielu regulacjach szczególnych zawartych w kodeksie cywilnym oraz innych ustawach). Często zdarza się jednak i tak, że strony czynności prawnej decydują się na jej dokonanie w formie aktu notarialnego w ramach przysługującej im swobody kontraktowania, a o wyborze właśnie takiej formy decydują względy pozaprawne.

Poza klasycznymi czynnościami prawnymi dokonywanymi w formie aktu notarialnego, notariusz sporządza też innego rodzaju dokumenty, takie jak poświadczenia, oświadczenia, protesty, a także pośredniczy doręczaniu oświadczeń oraz wnioskowaniu o wpis prawa do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Warto wiedzieć:

Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

Wszelkie potrzebne dokumenty powinny być złożone w oryginale. Przed umówionym terminem dokonania czynności, należy przesłać drogą mailową ich skany albo osobiście dostarczyć kopie.

Udzielamy informacji także w języku angielskim i rosyjskim.

Akty notarialne sporządzane są w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 3 dni roboczych. Inne czynności dokonywane są na bieżąco.

  We leverage our inside knowledge of how the insurance industry defends claims to develop effective case strategies for our clients.

 • 1. Inside Knowledge

  We leverage our inside knowledge of how the insurance industry defends claims to develop effective case strategies for our clients.

 • When a client works with our firm they gain the collective experience of all of the attorneys at our firm.

 • 2. Team Approach

  When a client works with our firm they gain the collective experience of all of the attorneys at our firm.

 • Our lawyers are well-versed in all types of coverage disputes. There is almost no coverage situation our clients face that we have not dealt with before.

 • 3. Broad Representation

  Our lawyers are well-versed in all types of coverage disputes. There is almost no coverage situation our clients face that we have not dealt with before.

 • We know what it takes to win a difficult case and we meticulously analyze and thoroughly prepare every case.

 • 4. Relentless Preparation

  We know what it takes to win a difficult case and we meticulously analyze and thoroughly prepare every case.

Wymagane
dokumenty

Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty powinny być wraz z danymi stron dostarczone do kancelarii co najmniej 2-3 dni robocze przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu lub innych (w szczególnych wypadkach), w przypadku reprezentowania przy czynności innej osoby niezbędne są dokumenty stwierdzające umocowanie do działania w imieniu tej osoby (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, odpis z KRS w przypadku spółki prawa handlowego itp.)

Niezbędnymi danymi stron do sporządzenia aktu notarialnego są: imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, numer PESEL, numer NIP, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełna nazwa podmiotu z danymi przedstawicieli jak powyżej, a dodatkowo numery z ewidencji. lub KRS, REGON, NIP, adres siedziby, w niektórych wypadkach również umowa spółki.

Profesjonalna
obsługa

Kancelaria Notarialna proponuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Bezpłatne
porady prawne

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

O mnie

Joanna Nowak – notariusz, w latach 2000-2005 odbyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2005 – 2008 odbyła aplikację notarialną , zakończoną pozytywnym wynikiem z egzaminu notarialnego, od 2008 roku odbywała asesurę, a następnie sprawowała funkcję zastępcy notarialnego. W dniu 1 października 2009 roku została decyzją Ministra Sprawiedliwości powołana na stanowisko notariusza, a następnie w dniu 17 stycznia 2014 roku złożyła ślubowanie notariusza. Doświadczenie prawnicze oraz praktyka zawodowa w charakterze asesora i zastępcy zapewnią Państwu profesjonalne dokonanie czynności notarialnych.

Back to top